Představujeme Vám Model CTT, model pro rozvoj organizační kultury a budování organizace řízené hodnotami. Jako plně certifikovaní konzultanti jsme členy sítě CTT Network, jejíž členové poskytují služby v oblasti rozvoje organizační kultury v 56 zemích světa.

V 90. letech minulého století rozvinul významný manažer a kouč Richard Barrett dílo humanistického psychologa 

Abrahama H. Maslowa a vyvinul nový model organizační kultury. V jeho jádru stojí soustava nástrojů pro měření Cultural Transformation Tools a propracovaná metodologie budování organizace řízené hodnotami.

Jste přesvědčeni, že současnou i budoucí úspěšnost Vaší organizace ovlivňují její členové, jejich myšlení, hodnoty a postoje? Pak je Model CTT vhodný právě pro Vaši organizaci. Zařaďte se po bok více než 5000 organizací včetně společností jako je IBM, Volvo, Unilever, ING, Yale New Haven Health, Microsoft, KLM, Siemens nebo World Bank a podpořte svoji dlouhodobou úspěšnost.

 

Plánujete se ve Vaší organizaci zaměřit na hodnoty a organizační kulturu? Rádi Vám nabídneme úvodní bezplatnou konzultaci. Kontaktujte nás na  !

 

Důvody proč uplatnit Model CTT ve Vaší organizaci

1. Dlouhodobá úspěšnost

Model CTT pracuje se smyslem existence organizace a jejím místem v širším prostoru. Prostřednictvím modelu získá organizace mapu k dosažení vysoké výkonnosti, odolnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

2. Uplatňovaná mise, vize a strategie

Hledáte cestu, jak dostat misi, vizi a strategii organizace z papíru do reálného života? Model CTT podporuje jejich porozumění, sdílení a uplatňování napříč celou organizací.

3. Spokojenost zákazníků a rozvoj zaměstnanců

Prostřednictvím modelu CTT lze rozvinou kvalitu vztahů se všemi zainteresovanými stranami. Model Vám poskytne nástroje pro budování důvěry, zapojení hodnot zákazníků do produktů a služeb, stejně jako cestu pro uplatnění silných stránek zaměstnanců ve Vaší organizaci.

 

Podoba modelu CTT

Soulad

Pro každou organizaci jsou rozhodující skutečné hodnoty jejich zaměstnanců. Úspěšnosti lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou osobní hodnoty, postoje a způsoby myšlení jednotlivých zaměstnanců v souladu s tím, co organizace podporuje ve svých procesech a chování zaměstnanců. Zvláště významnou roli hraje management. Model CTT podporuje budování souladu mezi osobností manažeru a jejich chováním v organizaci, stejně jako mezi osobností zaměstnanců a organizačními procesy.

 

Model uvědomění

V jádru modelu stojí sedm úrovní uvědomění, které jsou klíčové pro dlouhodobou úspěšnost organizace. Pro jednotlivé úrovně je typická vždy určitá skupina hodnot, která další rozvoj podporuje nebo ho může i omezovat. Během svého vývoje organizace rozšiřuje své uvědomění od prvních úrovní až po ty nejvyšší a rozšiřuje tak množinu hodnot, které považuje za důležité. Dlouhodobě úspěšné organizace jsou si vědomy všech úrovní a podporují jejich hodnoty v běžném fungování organizace. Model CTT podporuje rozvoj uvědomění v organizaci.

 

 

  

Business Needs Scorecard (BNS)

Model CTT rozšiřuje populární metodu vyváženého řízení organizace Balanced Scorecard o další dvě oblasti. Úspěšné  organizace definují své hodnoty rovnovážně napříč jednotlivými oblastmi BNS. Aplikace modelu v organizaci podporuje uvědomění 6 oblastí potřeb organizace a budování hodnost spojených s těmito oblastmi.

 

 

 

Kulturní entropie

Kulturní entropie je podíl energie, který jednotlivci nebo organizace věnují neproduktivním aktivitám, vyplývajícím z limitujících hodnot. Limitující hodnoty mají zdroj v prvních třech stupních modelu uvědomění, jako důsledek nedůvěry v organizaci a obav z budoucnosti. Model CTT umožňuje měřit míru kulturní entropie a prostřednictvím transformačních technik s entropií dále pracovat.

 

Výhody modelu CTT

Jednotlivci, týmy i organizace

Model CTT může být použit při koučování jednotlivců, rozvoj leaderů nebo transformaci týmů a organizací.

Nízké časové nároky na měření

Nástroje modelu jsou dostupné on-line a jejich vyplnění zabere 15-20 minut.

Přizpůsobení potřebám zákazníků

Měření hodnot a organizační kultury lze snadno přizpůsobit specifickým kulturním a demografickým podmínkám organizace.

Finanční dostupnost modelu

Model lze aplikovat na malé i velké organizace. Cena se odvíjí od typu měření a počtu různých reportů, které jsou požadovány. Počet zaměstnanců zapojených do měření není rozhodující.

Jazykové mutace

Všechny nástroje modelu CTT jsou připraveny v řadě jazyku, češtiny nevyjímaje. U mezinárodních společností mohou zaměstnanci z různých zemí pracovat s nástroji modelu ve svém mateřském jazyce.

Rychlost

Měření organizační kultury trvá od zahájení po hotové reporty v rozmezí 2-4 týdnů.

 

Jak pracujeme

Práce našich konzultantů ve společnosti začíná představením modelu. V organizacích, které se rozhodnou uplatnit model je provedeno měření kultury, které je zaměřeno na hodnoty jednotlivců, aktuální hodnoty organizace, žádoucí hodnoty organizace, kulturní entropii, BNS a další ukazatele.

Jednotlivcům i skupinám, zapojeným do měření, jsou následně představeny výsledky a jejich interpretce. Představení celkových výsledků je informačním vstupem pro rozhodnutí managementu, zda se rozhodne pro budování organizace řízené hodnotami.

Proces transformace k organizaci řízené hodnotami je podpořen našimi konzultanty, kteří ve spolupráci s klíčovými zaměstnanci organizace připraví sled kroků a aktivit podporujících budování společné vize, souladů a uvědomění. Podle zadání organizace pak naši konzultanti podporují naplňování plánu a po stanovené době provádějí případně opakované měření ke sledování pokroku. 

 

Plánujete se ve Vaší organizaci zaměřit na hodnoty a organizační kulturu? Rádi Vám nabídneme úvodní bezplatnou konzultaci. Kontaktujte nás na  !